loyalty cover Loyalty card

Svakim obrokom ostvarite popust do 20%

Dobrodošli u OAZA Joyful Kitchen Loyalty klub! Učlanite se u naš program vjernosti i ostvarite posebne pogodnosti!

Zatražite svoju Joyful Kitchen Loyalty Card karticu direktno kod djelatnika u restoranu OAZA Joyful Kitchen (Radićeva ul. 9, Zagreb). Ispunit ćete prijavnicu, dobiti karticu i ostvarivanje raznih pogodnosti može započeti! Korisnikom OAZA Joyful Kitchen Loyalty Card programa može postati svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu. 

Pogodnosti OAZA Loyalty klub programa

Otvaranjem Joyful Kitchen Loyalty Card ostvarujete niz pogodnosti:

 • 15-20% popusta na našu ponudu
 • Posebne ponude
 • Događanja i promocije
 • Atraktivne pogodnosti samo za članove Loyalty kluba

Opći uvjeti članstva

UVOD

Članak 1.

 1. Ovim općim uvjetima članstva (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima tvrtka Putem OAZAe za usluge d.o.o. Vitezićeva 60, 10 000 Zagreb i njen objekt brze prehrane OAZA Joyful Kitchen (u daljnjem tekstu: Joyful Kitchen) omogućava sudjelovanje u Loyalty Card programu.
 2. Na odnos između Joyful Kitchena i članova Loyalty Card programa primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose Joyful Kitchena i Loyalty Card programa, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.
 3. Pogodnosti Loyalty Card programa mogu se koristiti isklučivo osobnim dolaskom u restoran OAZA Joyful Kitchen koji se nalazi u Zagrebu u ulici Pavla Radića 9 uz predočenje vlastite Loyalty kartice prilikom kupnje. 
 4. Joyful Kitchen zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Loyalty Card program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Joyful Kitchen.

ČLANSTVO

Članak 2.

 1. Član Loyalty Card programa može postati svaka fizička punoljetna osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Član) koji da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u Loyalty Card program. Svakoj fizičkoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija.
 2. Članstvo u Loyalty Card programu je besplatno odnosno za sudjelovanje u Loyalty Card programu ne plaća se nikakva naknada.
 3. Svaki podnositelj Zahtjeva za članstvo u Loyalty Card programu dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obavezne podatke iz pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz pristupnice Joyful Kitchen ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.
 4. Prilikom ispunjavanja pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba mora upisati sljedeće obvezne podatke: ime i prezime, broj loyalty kartice, podatak o spolu, godinu rođenja te kontakt adresu elektroničke pošte. Adresu i grad stanovanja, kontakt broj telefona nisu obvezni te upisivanje istih u virtualnoj pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.
 5. Nakon što je podnositelj ispunio pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, zahtjev se šalje na aktivaciju te idućeg radnog dana postaje član  Loyalty Card programa. Loyalty karticu Član je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.
 6. Joyful Kitchen zadržava pravo uskratiti Članu pristup Loyalty Card programu ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Člana. Ako Član primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti Joyful Kitchen. Član je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti Joyful Kitchen na adresu elektroničke pošte: restoran@oazainfo.hr. Član je dužan odmah upozoriti Joyful Kitchen na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.

PRAVNI ODNOSI

Članak 3.

 1. Između Joyful Kitchena i Člana činom registracije se ne zasniva nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Loyalty Card programu obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o Joyful Kitchenu.
 2. Član ima pravo samo na pogodnosti Loyalty Card programa. Član izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Član nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Član nije ovlašten za zastupanje Joyful Kitchena, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Loyalty Card programa i/ili pri reklamiranju i/ili preporučivanju novom Članu.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

 1. Ispunjavanjem Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Član daje svoju izričitu privolu Joyful Kitchenu u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Pristupnice za potrebe evidencije članova Loyalty Card programa, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Član izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni Joyful Kitchenu točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Joyful Kitchenu bilo kakvu time uzrokovanu štetu te Joyful Kitchen ni na koji način neće biti odgovorno za navedeno.
 2. Član se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati Joyful Kitchen o eventualnim promjenama vlastitih osobnih podataka koji su kao obvezani podataci navedeni u Pristupnici. Joyful Kitchen ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Članu nastane zbog neispunjenja ove obveze.
 3. Joyful Kitchen će osobne podatke i identifikacijske podatke o Članovima Loyalty Card programa čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Članova Loyalty Card programa te u svrhu omogućavanja ostvarivanja članskih pogodnosti.
 4. Ukoliko Joyful Kitchen zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni dio Loyalty Card programa za identifikaciju i komunikaciju sa Članom u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u Loyalty Card programu, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom Loyalty Card programa i kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.
 5. Ukoliko je Član prilikom ispunjavanja Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija maksimalno jednom mjesečno o pogodnostima i novostima Joyful Kitchena te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu Joyful Kitchenu da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte te je ujedno dao privolu Joyful Kitchenu da ga kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima Joyful Kitchena i/ili partnera Joyful Kitchena te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Člana o vrstama članskih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Član može povući u bilo kojem trenutku, slanjem izjave opozivu suglasnosti, na adresu elektroničke pošte: restoran@oazainf.hr. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.

OSTVARIVANJE POGODNOSTI

Članak 5.

 1. U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Član Loyalty Card programa ostvaruje određene pogodnosti. Pregled svih aktualnih pogodnosti Loyalty Card programa nalaze se na web stranici www.joful-kitchen/loyalty-card
 2. Članu Loyalty Card programa su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti putem bar koda na vlastitoj Loyalty kartici. 
 3. Korištenje pogodnosti u Loyalty Card programu je besplatno odnosno Član ne plaća nikakvu naknadu.
 4. Članovima se preporučuje redovito se informirati o pogodnostima Loyalty Card programa.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 6.

 1. Opseg Joyful Kitchen je ograničen na provedbu Loyalty Card programa kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.
 2. Joyful Kitchen odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, Joyful Kitchen odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE ČLANA

Članak 7.

 1. Član ima pravo u prestati biti članom Loyalty Card programa te može za vrijeme radnog vremena i osobnim dolaskom u restoran OAZA Joyful Kitchen prekinuti svoje članstvo Loyalty Card programu. Ako Član nije u mogućnosti doći osobno tada može poslati zahtjev za prekid članstva putem elektroničke pošte: restoran@oazainfo.hr
 2. Prestankom članstva u Loyalty Card programu prestaju sva prava Člana određena ovim Općim uvjetima.

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE JOYFUL KITCHENA

Članak 8.

 1. Joyful Kitchen može raskinuti članstvo određenom Članu bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga sa trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda Joyful Kitchenu ili nanošenje značajne štete gospodarskom interesu Joyful Kitchena. Joyful Kitchen će o prestanku članstva obavijestiti Člana slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte Člana.
 2. Članstvo u Loyalty Card programu prestaje i u slučaju da Joyful Kitchen uskrati Članu pristup Loyalty Card programu uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka.
 3. Član se obvezuje naknaditi Joyful Kitchenu svu štetu.

PRIGOVORI

Članak 9.

 1. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Loyalty Card programu dostavljaju se Joyful Kitchenu na adresu elektroničke pošte: restoran@oazainfo.hr
 2. Joyful Kitchen će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Loyalty Card programu odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.
 3. Sva komunikacija prema i od strane Joyful Kitchena odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 10.

 1. Joyful Kitchen zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim internetskim stranicama.
 2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrati će se prihvaćenim od strane Člana prvim korištenjem Loyalty Card programske kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama Joyful Kitchena.
 3. Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Članak 11.

 1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Joyful Kitchena i Član Loyalty Card programa nastojat će riješiti mirnim putem.
 2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Zagrebu.
 3. Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Članove Loyalty Card programa.
 2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 25.3.2021.
Jelovnik kompletan mini Loyalty card
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.